Označevanje vrste diskurznih označevalcev

Darinka Verdonik

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Smetanova 17, SI-2000 Maribor

darinka.verdonik@uni-mb.si

Povzetek

Razvoj zahtevnejših jezikovnotehnoloških aplikacij in uporaba korpusov v pragmatičnih in diskurznih raziskavah spodbujata označevanje različnih diskurznih in pragmatičnih pojavov v jezikovnih virih. V tem prispevku obravnavam označevanje diskurznih označevalcev in predlagam ločevanje štirih vrst: ideacijskih označevalcev, interakcijskih označevalcev, označevalcev procesov tvorjenja in interpretacijskih označevalcev. Predstavljena shema je osnova za nadaljnjo korpusno podprto analizo diskurznih označevalcev in za evalvacijo tako označenih virov v zahtevnejših jezikovnotehnoloških aplikacijah.

A nnotating discourse marker type

With the demand for more powerful NLP applications and for the use of corpora in pragmatic and discourse studies comes a need for discourse and pragmatic attributes in language resources. In this paper, I focus on the annotation of discourse markers. I propose a classification of discourse markers which consists of four categories,  ideational markers, interactional markers, markers of production processes and interpretation markers. The classification is a foundation for further corpus based analysis of discourse markers and for the evaluation of language resources in NLP applications.

 1. 1. Uvod  

Diskurzna in pragmatična raven postajata vse bolj pogosto predmet označevanja v jezikovnih virih, zlasti ko skušamo razv ijati zahtevnejše jezikovnotehnološke aplikacije, kot so razpoznavanje spontanega govora, prevajanje govora, dialog ipd. Najdemo lahko vedno več poskusov, kjer skušajo razviti sheme za označevanje teh ravni v jezikovnih virih (Carlson et al., 2003; Mitkov et al., 2000; Muller et al., 2002; Byron et al., 1997; Heeman, Allen, 1999; Miltsakaki et al., 2002). Čeprav se diskurz in pragmatika uvrščata tudi v pregledne publikacije s področja jezikovnih tehnologij (npr. Mitkov, 2003), pa je na področju diskurznega in pragmatičnega označevanja jezikovnih virov še veliko prostora za nove raziskave in razprave, saj še ni jasno niti, ali bosta diskurz in pragmatika dve različni ravni označevanja ali ena sama oziroma ali in kako naj se standardno označujejo različni diskurzni in pragmatični pojavi, kot so navezovanje, kohezija, diskurzni označevalci, struktura pogovora, govorna dejanja, struktura informacije, retorična razmerja, namernost idr.

V te m prispevku se bom osredotočila na označevanje samo enega od navedenih pojavov, diskurznih označevalcev. V preteklosti je že bilo predstavljenih nekaj shem in poskusov označevanja diskurznih označevalcev (Heeman, Allen, 1999; Miltsakaki et al., 2002; Verdonik et al., 2007), vendar nadaljnje raziskave tovrstnih izrazov, ki so v analizi diskurza zelo aktivne, prinašajo vedno nova spoznanja in vedno širši in raznovrstnejši nabor diskurznih označevalcev (npr. Schiffrin, 1987; Redeker, 1990; Fraser, 1996; Blakemore, 2002; Overstreet, 2005; Swerts, 1998; Clark, Fox Tree, 2002; od slovenskih raziskav npr. Gorjanc, 1998; Smolej, 2004; Pisanski Peterlin, 2005; Schlamberger Brezar, 2007). Kot bomo videli v nadaljevanju, funkcije, ki jih opravljajo posamezni diskurzni označevalci, pokrivajo zelo širok spekter in segajo na različne ravni diskurza, prav tako so izrazi v vlogi diskurznih označevalcev kar se da raznovrstni. Zato se že dalj časa kaže potreba po njihovi nadaljnji razvrstitvi.

V tem prispevku predlagam podkategorijo vrst pri označevanju diskurznih označevalcev v jezikovnih virih in predstavim eno od možnih razvrstitev. V shemah za označevanje jezikovnih virov se skušata zagotavljati enostavnost in nedvoumnost, kar omogoča homogeno, hitro in v kasnejših fazah zadovoljivo uspešno avtomatsko označevanje. Zato predstavljena razdelitev vrst diskurznih označevalcev teži k preprostosti in poenostavitvam, ki temeljijo na najbolj izrazitih skupnih lastnostih. Shema ni mišljena kot natančna jezikoslovna tipologija diskurznih označevalcev, ampak kot osnova za nadaljnjo korpusno podprto analizo diskurznih označevalcev v jezikoslovju, na področju tehnologij pa pomeni osnovo za evalvacijo uporabnosti atributa diskurznih označevalcev.

 1. 2. Definicija diskurznih označevalcev in metoda  

O bstajajo različne interpretacije diskurznih označevalcev, tj. izrazov, kot so npr. ja, mhm, aha, no, dobro, v redu, glejte, eee, in, torej in še številni drugi. Med temeljne pristope lahko štejemo interakcijsko-sociolingvističnega (Schiffrin, 1987; Redeker, 1990), slovnično-pragmatičnega (Fraser, 1996) ter relevantnostnega (Blakemore, 2002). Če jih primerjamo, ugotovimo, da avtorji praviloma ločujejo med dvema temeljnima ravnema diskurza: predstavno, ideacijsko oz. propozicijsko ter proceduralno, pragmatično oz. komunikacijsko. Pri tem so diskurzni označevalci vedno predstavljeni kot izrazi, ki ne prispevajo veliko k vsebini in ne vplivajo bistveno na pomen sporočila, ampak opravljajo predvsem komunikacijske, pragmatične oz. proceduralne funkcije. To sicer zelo ohlapno definicijo lahko štejemo kot skupno izhodišče preučevanja diskurznih označevalcev.

V nadaljevanju predlagam, da tako definirane diskurzne označevalce delimo na štiri vrste: ideacijske, interakcijske, označevalce procesov tvorjenja in interpretacijske označevalce. Delitev skušam utemeljiti na treh ravneh: z označevanjem in analizo avtentičnega gradiva, s sintezo spoznanj tujih raziskav diskurznih označevalcev ter s teoretičnim izhodiščem, po katerem je diskurz zgrajen iz več temeljnih ravni.

V nadaljevanju najprej utemeljujem delitev s teoretičnimi izhodišči in sintezo tistih spoznanj drugih raziskav, ki podpirajo predstavljeno razdelitev, v drugem delu članka pa s predstavitvijo rezultatov označevanja vrst disku rznih označevalcev v korpusnem gradivu.

 1. 3. Teoretična izhodišča  

Številne raziskave diskurza in jezikovne r abe se osredotočajo na različne ravni diskurza oz. jezikovne rabe, pri čemer lahko ločimo vsaj naslednje: predstavno oz. ideacijsko raven, interakcijsko oz. sociološko raven ter kognitivno oz. mentalno raven.

Kot kažejo lastne predhodne raziskave ( npr. Verdonik, 2006; Verdonik et al., 2007), na vseh teh ravneh učinkujejo tudi diskurzni označevalci; običajno učinkujejo na več ravneh hkrati, vendar je, kot ugotavlja že Schiffrin (1987), praviloma ena od ravni bolj poudarjena in zato primarna. Glede na raven diskurza, na kateri primarno učinkujejo, ločim ideacijske, interakcijske in kognitivne diskurzne označevalce, slednje pa naprej na označevalce procesov tvorjenja in interpretacijske označevalce.

  1. 3.1. Ideacijski in interakcijski označevalci  

Schiffrin (1987) ločuje pet ravni diskurza, na katerih delujejo diskurzni označevalci: menjavanje vlog, struktura dejanj, okvir sodelovanja, predstavna struktura, informativnost. Vendar na koncu ugotavlja, da označevalci s semantičnim pomenom, kot so vezniki in časovni deiksi, delujejo predvsem na ravni predstavne strukture, in tisti brez semantičnega pomena na ostalih ravneh. Takšne ugotovitve vodijo k zaključku, da obstaja večja razlika med označevalci predstavne strukture (npr. in, pa, torej, in sicer ...) in vsemi ostalimi označevalci (npr. mhm, ja, no, dobro, glejte ...). Tako sklepa tudi Redekerjeva (1990), ki z nadgradnjo modela Schiffrinove (1987) loči označevalce ideacijske strukture in označevalce pragmatične strukture. Tukaj za označevalce pragmatične strukture uporabljam izraz interakcijski označevalci, saj lastne predhodne raziskave (Verdonik et al., 2007; Verdonik et al., v tisku) kažejo, da je njihova osrednja lastnost vzpostavljanje in razvijanje odnosa med sogovorniki, izraz pragmatičen pa je lahko zelo široko in različno razumljen. Označevalci, ki imajo primarno povezovalno vlogo in so usmerjeni predvsem v besedilo diskurza, manj pa v medosebne odnose, so večinoma vezniškega in prislovnega izvora in jih imenujem ideacijski. Poudarjena povezovalna vloga različnih vezniških in prislovnih, pa tudi drugih besed v slovenskem jeziku je bila raziskana npr. že v Gorjanc (1998), vendar nas tukaj v nasprotju z navedeno raziskavo zanima povezovalna vloga teh izrazov samo na ravni diskurza in v skladu z definicijo diskurznih označevalcev.

  1. 3.2. O značevalci procesov tvorjenja in interpretacijski označevalci  

Pri nekaterih diskurznih označevalcih je bolj kot interakcijska ali predstavna poudarjena kognitivna raven. Sem spadajo večino ma izrazi, ki tradicionalno (npr. v Schiffrin, 1987; Fraser, 1999; Blakemore, 2002) niso obravnavani kot diskurzni označevalci.

Prva podskupina kognitivnih označevalcev so označevalci procesov tvorjenja. Sem spadajo predvsem t. i. zapolnjevalci vrzeli oz. mašila ( eee, mmm idr.), s katerimi govorec opozarja, da išče ustrezno besedo, se odloča, kaj bo rekel v nadaljevanju, pa tudi skuša ohraniti vlogo oz. prevzeti vlogo (Clark, Fox Tree, 2002; Swerts, 1998; Verdonik, 2007). Prav tako je kazanje na raven tvorjenja primarna funkcija različnih diskurznih izrazov z glagoli rekanja in vedenja ( bom rekel, ne vem ...). Čeprav tudi označevalci procesov tvorjenja do neke mere delujejo na interakcijski ravni, pa je bolj poudarjena funkcija razkrivanja procesov tvorjenja, ki za interakcijske označevalce ni značilna.

Druga podskupina kognitivnih označevalcev , interpretacijski označevalci, ima primarno vlogo na ravni interpretacije. Gre predvsem za izraze, ki so bili v angleščini raziskovani pod termini general extenders, co-ordination tags, set markers, discourse extenders idr. in se rabijo praviloma na koncu izjave, začenjajo pa se ali z besedico in oz. pa ali z ali (npr. in tako naprej, pa tako, ali pa kaj ). Overstreetova (2005) definira naslednje osnovne funkcije teh izrazov: signalizirajo predpostavko, da naslovnik ve, kaj ima tvorec v mislih, in da zato nadaljnje tvorjenje v nakazani smeri ni potrebno; spodbujajo naslovnika k solidarnosti, naj se vživi situacijo, ki jo tvorec opisuje; nakazujejo, da bi lahko rekli še veliko več o predmetu pogovora oz. da bi lahko rekli še več, ampak je tisto nepomembno; opozarjajo, da to, kar je bilo rečeno, ni povsem natančno; ublažijo izjave, ki bi lahko prizadele naslovnika; poudarjajo povedano in spodbujajo odgovor. Sklenemo lahko, da je skupna primarna funkcija teh izrazov, da usmerjajo naslovnika pri interpretaciji, zato jih štejem za interpretacijske označevalce.

 1. 4. Gradivo  

Gradivo vključuje dva pogovorna žanra, ki se razlikujeta v stopnji spontanosti in formalnosti ter prenosniku. Prvi žanr predstavljajo telefonski pogovori med stranko in informatorjem v turistični agenciji, turistični pisarni in hotelski recepciji. Gradivo je izbrano iz korpusa Turdis (Verdonik, Rojc, 2006) in poimenovano Turdis-2 . Natančnejši podatki so v tabeli 1.

 

Št. pog.

Povprečna dolžina

Skupna dolžina

m inute

b esede

m inute

b esede

A gencija

38

3,40

525

129,23

19936

TIC

12

3,63

529

43,58

6350

Hotel

15

2,78

417

41,68

6261

Skupaj

65

3,30

501

214,49

32547

Tabela 1: Število in dolžina pogovorov v Turdis-2.

Drugi žanr predstavljajo televizijski intervjuji o akt ualnih dogodkih v dnevnoinformativni oddaji, v katerih sodelujejo novinar ter en ali dva intervjuvanca, iz obdobja 1999 do 2005. Gradivo je izbrano iz baze BNSI Broadcast News (Žgank et al., 2004) in poimenovano BNSIint . Natančnejši podatki so v tabeli 2.

Št. pog.

Povprečna dolžina

Skupna dolžina

m inute

b esede

m inute

b esede

30

6,61

1041

198,35

31236

Tabela 2: Število in dolžina pogovorov v BNSIint.

 

 1. 5. Rezultati korpusne analize  

V korpusnem gradivu so bile predstavljene vrste diskurznih označevalcev ročno označene in s tem tudi razdvoumljene v primerih, ko je lahko isti izraz v vlogi diskurznega označevalca ali ne. V nadaljevanju podajam pregled izrazov v vlogi diskurznih označevalcev po vrstah in ločeno za vsak žanr ter podatke o pogostosti rabe v številu konkordanc (št. rab) in v odstotkih glede na število vseh besed v korpusih (% besed).

  1. 5.1. Ideacijski označevalci  

Ideacijski označevalci so predvsem nekateri priredni vezniki in prislovi. Najpogostejši ideacijski označevalci so bili in, pa, torej in tako da . Več podatkov je v tabeli 3.

 

Turdis-2

BNSIint

Ideacijski

š t. rab

% besed

š t. rab

% besed

in

73

0,224

151

0,483

pa

121

0,372

1

0,003

torej

4

0,012

44

0,141

tako da

63

0,387

1

0,006

ampak

9

0,028

3

0,010

in sicer

16

0,098

1

0,006

namreč

2

0,006

16

0,051

potem

60

0,184

0

0,000

pol

13

0,040

0

0,000

sicer

6

0,018

0

0,000

vendar (pa)

0

0,000

4

0,016

SKUPAJ

367

1,370

221

0,717

Tabela 3: Ideacijski označevalci v Turdis-2 in BNSIint.

 

I deacijski označevalci so v naših korpusih v primerjavi z drugimi vrstami diskurznih označevalcev dokaj redki, saj predstavljajo le okoli 1 % vseh besed. V telefonskih pogovorih v turizmu so nekoliko pogostejši kot v televizijskih intervjujih, vendar je razlika veliko manjša kot pri interakcijskih označevalcih.

  1. 5.2. Interakcijski označevalci  

Med interakcijske označevalce sodijo večinoma izrazi, ki so tudi tradicionalno obravnavani kot diskurzni označevalci . Z njimi sogovorniki signalizirajo, da se poslušajo in razumejo, da se strinjajo oz. ne strinjajo in se dogovarjajo o poteku diskurza. Najpogostejši interakcijski označevalci v našem gradivu so bili oporni signali, ja, (a/ali) ne?, no, dobro/v redu/okej/prav ter aha . Podrobnejši podatki so v tabeli 4.

 

Turdis-2

BNSIint

Interpretacijski

š t. rab

% besed

š t. rab

% besed

ja

603

1,853

68

0,218

aha

234

0,719

0

0,000

aja

14

0,043

0

0,000

mhm

97

0,298

7

0,022

(a/ali) ne?

604

1,902

50

0,179

dobro/v redu/

okej/prav

227

0,977

22

0,074

n o

92

0,283

109

0,349

(po)(g)lejte/

(g)lej

79

0,243

48

0,154

(a) veste

27

0,095

6

0,022

z daj

208

0,639

3

0,010

t ako

54

0,166

6

0,019

o porni

s ignali*

1048

3,220

34

0,109

SKUPAJ

3287

10,437

353

1,156

* Z opornimi signali udeleženci v pogovoru signalizirajo, da poslušajo, da razumejo ali da se strinjajo z govorcem, ne uvajajo pa (daljše) menjave vlog niti udeleženci z njimi ne nakažejo namena, da prevzamejo vlogo. V gradivu so oporni signali posebej označeni.

Tabela 4: Interakcijski označevalci v Turdis-2 in BNSIint.

 

I nterakcijski označevalci so v našem gradivu najpogostejši diskurzni označevalci. Opazimo pa veliko razliko v pogostosti rabe: v telefonskih pogovorih predstavljajo več kot 10 % vseh besed, v televizijskih intervjujih jih je skoraj 10-krat manj in le nekaj več kot ideacijskih označevalcev. Podrobnejša analiza razlogov za te razlike je bila predstavljena v Verdonik et al. (v tisku).

  1. 5.3. Označevalci procesov tvorjenja  

Označevalci procesov tvorjenja so predvsem različni izrazi, ki so pogosto imenovani mašila ali zapolnjevalci vrzeli. Podaljšani polglasnik, podaljšani fonem m ali n ipd. so najpogostejši, poleg teh pa še mislim , različni večbesedni izrazi z glagoli rekanja ter z glagolom vedeti . Več podatkov je v tabeli 5.

 

Turdis-2

BNSIint

Ozn ačevalci tvor.

š t. rab

% besed

š t. rab

% besed

eee/mmm/

eeem ...

1264

4,047

1293

4,139

M islim

24

0,074

2

0,006

(kako) bi rekel/-la

0

0,000

15

0,099

bom (jaz) rekel/-la

7

0,046

13

0,083

moram reči/rečt

0

0,000

9

0,064

da/če (tako) rečem

1

0,006

4

0,038

kaj (jaz) vem

6

0,052

1

0,010

ne vem

23

0,141

3

0,019

SKUPAJ

1325

4,203

1340

4,460

Tabela 5: Označevalci tvorjenja v Turdis-2 in BNSIint.

 

Označevalci procesov tvorjenja so edina skupina disku rznih označevalcev, ki so pogosteje rabljeni v televizijskih intervjujih kot v telefonskih pogovorih, vendar je razlika minimalna. Po pogostosti rabe sodijo med bolj pogoste, saj dosegajo skoraj 5 % vseh besed.

  1. 5.4. Inte rpretacijski označevalci  

Interpretacijski označevalci so večinoma izrazi, ki se začenjajo ali z besedico in , z besedico pa (predvsem v manj formalnih konverzacijah), redkeje tudi z besedico ali . Podrobneje so predstavljeni v tabeli 6.

 

Turdis-2

BNSIint

Interpretacijski

označevalci

š t. rab

besed

v %

š t. rab

besed

v %

in tako/tko naprej

3

0,028

24

0,231

in tako dalje

3

0,028

0

0,000

in podobno/-ega

4

0,025

3

0,019

in te/takšne stvari

1

0,009

2

0,013

in to/tega

8

0,049

0

0,000

in vse/vsega

2

0,012

0

0,000

in vse to

0

0,000

1

0,010

pa tako/tko naprej

1

0,009

0

0,000

pa te/take stvari

3

0,028

0

0,000

pa to/tega/temi/teh

5

0,031

0

0,000

pa tako/tko/tak

15

0,092

0

0,000

pa teh zadev

1

0,009

0

0,000

pa vse skupaj

2

0,018

0

0,000

ali (pa) kaj

6

0,046

0

0,000

ali (pa) kaj/kej takega/takšnega/tazga

6

0,068

0

0,000

ali (pa) (ne)kaj podobno/-ega

5

0,052

1

0,010

ali (pa) kakorkoli (že)

1

0,012

1

0,006

SKUPAJ

66

0,516

32

0,288

Tabela 6: Interpretacijski označevalci v Turdis-2 in BNSIint.

Interpretacijski označevalci so v našem gradivu najmanj pogosti: v telefonskih pogovorih obsegajo komaj pol odstotka vseh besed, v televizijskih intervjujih pa še enkrat manj. Pri tem moramo upoštevati tudi, da so večinoma večbesedni in že zaradi tega dosežejo še nekoliko večjo pogostost. Tudi tukaj velja, da so v (manj formalnih) telefonskih pogovorih bolj pogosti kot v televizijskih intervjujih.

 1. 6. Zaključek  

V članku sem predstavila shemo za označevanje vrste diskurznih označevalcev v jezikovnih virih, in sicer ideacijskih označevalcev, interakcijskih označevalcev, označevalcev procesov tvorjenja in interpretacijskih označevalcev. Shema izhaja iz empiričnih analiz in je podprta s teoretičnim ločevanjem temeljnih ravni diskurza. Zaradi potreb označevanja jezikovnih virov je kar se da robustna, zato upošteva le najbolj pogoste in splošno prepoznane značilnosti diskurznih označevalcev in se izogiba razvrščanju istega izraza v več vrst.

V korpusnem gradivu se je pokazalo, da so najpogostejši interakcijski označevalci, zatem označevalci procesov tvorjenja, manj pogosti so bili ideacijski označevalci, najmanj pogosti pa interpretacijski. Vendar so bile velike razlike med obema uporabljenima korpusoma: v splošnem so bili diskurzni označevalci v televizijskih intervjujih veliko manj pogosti (skupaj 4,748 % vseh besed) kot v telefonskih pogovorih v turizmu (skupaj 16,526 % vseh besed).

Predstavljena shema je podlaga za nadaljnjo korpusno podprto analizo diskurznih označevalcev v jezikoslovju, na področju tehnologij pa pomeni osnovo za evalvacijo uporabnosti atributa diskurznih označevalcev.

 1. 7. Literatura  

Blakemore, D. (2002) Relevance and Linguistic Meaning: The Semantics and Pragmatics of Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press.

Byron, D. K., P. A. Heeman (1997). Discourse marker use in task-oriented spoken dialog. 5 th European Conference on Speech Communication and Technology (Eurospeech), Rhodes, Greece.

Carlson, Lynn, Daniel Marcu, and Mary Ellen Okurowski, 2003. Current Directions in Discourse and Dialogue, chapter Building a Discourse-Tagged Corpus in the Framework of Rhetorical Structure Theory. Kluwer Academic Publishers.

Clark, H.H., Fox Tree, J.E.: Using uh and um in spontaneous speaking. Cognition 84, 73–111 (2002)

Fraser, B. (1996) ‘Pragmatic markers’, Pragmatics, 6/2, 167-190.

Gorjanc, Vojko, 1998: Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila. Slavistična revija 46/4. 367 388.

Heeman, Peter, James Allen (1999). Speech repairs, intonational phrases and discourse markers: modeling speakers' utterances in spoken dialog. Computational Linguistics, 25(4).

H. van den Heuve l, D. Iskra, E. Sanders in F. de Vriend. 2008. Validation of spoken language resources: an overview of basic aspects. Language Resources and Evaluation, 42:  41–73.

Miltsakaki, E., R. Prasad, A. Joshi, B. Webber (2002). The Penn Discourse Treebank . Proceedings of 4th LREC , Lisbon, Portugal.

Mitkov, Ruslan, 2000. Coreference and anaphora: developing annotating tools, annotated resources and annotation strategies. In Proceedings of the Discourse Anaphora and Anaphora Resolution Colloquium (DAARC 2000), Lancaster, U.K..

Mitkov, 2003...

Muller, Christoph, Stefan Rapp, and Michael Strube, 2002. Applying co-training to reference resolution. In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Philadelpha PA.

Overstreet, M.: And stuff und so: Investigating pragmatic expressions in English and German. Journal of Pragmatics 37, 1845–1864 (2005)

Pisanski Peterlin, A. (2005) ‘Text-organising metatext in research articles: An English-Slovene contrastive analysis’, English for Specific Purposes 25: 307–319.

Redeker, G. (1990) ‘Ideational and pragmatic markers of discourse structure’, Journal of Pragmatics 14: 367-381.

Schiffrin, D. (1987) Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press.

Schlamberger Brezar, M. (2007) ‘Vloga povezovalcev v govorjenem diskurzu’, Jezik in slovstvo 52(3-4): 21-32.

Smolej, M. (2004) ‘Členki kot besedilni povezovalci’, Jezik in slovstvo 49(5): 45-57.

Swerts, M., 1998: Filled pauses as markers of discourse structure. Journal of Pragmatics 30, 485–496.

Verdonik, D., Rojc, M. (2006) ‘Are you ready for a call? – Spontaneous conversations in tourism for speech-to-speech translation systems’, in Proceedings of 5th LREC , Genoa, Italy.

D. Verdonik, M. Rojc in M. Stabej.  2007 a. Annotating discourse markers in spontaneous speech corpora on an example for the Slovenian. Language Resources and Evaluation, 41, 147–180.

D. Verdonik, A. Žgank in A. Pisanski Peterlin. 2007 b. Diskurzni označevalci v dveh pogovornih žanrih. Jezik in slovstvo, 52/6 , 19–32.

D. Verdonik, A. Žgank in A. Pisanski Peterlin. V tisku. The impact of context on discourse marker use in two conversational genres. Discourse Studies.

Žgank, A., Rotovnik, T., Sepesy Maučec, M., Verdonik, D., Kitak, J., Vlaj, D., Hozjan, V., Kačič, Z., Horvat, B. (2004) ‘Acquisition and annotation of Slovenian Broadcast News database’, in Proceedings of 4th LREC , Lisbon, Portugal, pp. 2103-2106.