COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
DARINKA VERDONIK [23838]

Osebna bibliografija za obdobje 2000-2008ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VERDONIK, Darinka. Nesporazumi v komunikaciji. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jan.-feb. 2005, letn. 50, št. 1, str. 51-63. [COBISS.SI-ID 4944926]

2. VERDONIK, Darinka. Mhm, ja, no, dobro, glejte, eee ...: diskurzni označevalci v telefonskih pogovorih. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar.-apr. 2006, letn. 51, št. 2, str. [19]-36. [COBISS.SI-ID 10660374]

3. VERDONIK, Darinka. Popravljanja v spontano tvorjenih izjavah. Slav. rev., apr.-jun. 2006, letn. 54, št. 2, str. [188]-203. [COBISS.SI-ID 32170594]

4. VERDONIK, Darinka. Upravljanje pogovora kot metadiskurzna funkcija. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj-avg. 2007, letn. 52, št. 3/4, str. [53]-66. [COBISS.SI-ID 11599126]

5. VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej, STABEJ, Marko. Annotating discourse markers in spontaneous speech corpora on an example for the Slovenian. Language resources and evaluation, May 2007, vol. 41, no. 2, 147-180 str. http://www.springerlink.com/content/y7j8w651417317q1/fulltext.html. [COBISS.SI-ID 11576854]


1.02 Pregledni znanstveni članek

6. VERDONIK, Darinka. Prispevki kritične analize diskurza k proučevanju rabe jezika. Dialogi (Maribor), 2004, letn. 40, št. 3/4, str. 60-74. [COBISS.SI-ID 8822294]


1.05 Poljudni članek

7. VERDONIK, Darinka, ROTOVNIK, Tomaž, SEPESY MAUČEC, Mirjam, KOTNIK, Bojan, ŽGANK, Andrej. Kako računalnik "sliši" : avtomatsko razpoznavanje govora. Življ. teh., 2008, letn. 59, št. 1, str. 33-38. [COBISS.SI-ID 12039958]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej, KAČIČ, Zdravko, HORVAT, Bogomir. Zasnova in izgradnja oblikoslovnega in glasovnega slovarja za slovenski knjižni jezik. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik konference : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2002, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 7457558]

9. ROJC, Matej, KAČIČ, Zdravko, VERDONIK, Darinka. Design and implementation of the Slovenian phonetic and morphology lexicons for the use in spoken language applications. V: RODRÍGUEZ, Manuel González (ur.), SUAREZ ARAUJO, Carmen Paz (ur.). Third international conference on language resources and evaluation, Las Palmas de Grand Canaria (Spain), 29th, 30th & 31st May 2002. LREC 2002 : proceedings. Grand Canaria: European Language Resources Association, 2002, vol. 4, str. 1296-1300. [COBISS.SI-ID 7141910]

10. VERDONIK, Darinka, KAČIČ, Zdravko. Slovenian as inflectional language in speech-to-speech translation. V: HORVAT, Bogomir (ur.), KAČIČ, Zdravko (ur.). Advances in speech technology : ninth international workshop, Maribor, Slovenia, July 1-2, 2002 : proceedings. Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2003, str. 203-210. [COBISS.SI-ID 8220950]

11. VERDONIK, Darinka. Parsed corpora: an overview and posibility of their adaptation to Slovenian. V: HORVAT, Bogomir (ur.), KAČIČ, Zdravko (ur.). 10th International Workshop, Maribor, Slovenia, July 3-4, 2003. Advances in speech technology : 10th international workshop, Maribor, Slovenia, July 3-4, 2003 : proceedings. Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2004, str. 208-211. [COBISS.SI-ID 8988694]

12. VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej. Jezikovni viri projekta LC-STAR. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik B 7. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS 2004, 9. do 15. oktober 2004 : proceedings B of the 7th International Multi-Conference Information Society IS 2004, 9-15th October 2004, Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2004, str. 24-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 9125398]

13. ŽGANK, Andrej, ROTOVNIK, Tomaž, VERDONIK, Darinka, KAČIČ, Zdravko. Baza broadcast news za slovenski jezik (BNSI) in sistem za razpoznavanje tekočega govora. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik B 7. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS 2004, 9. do 15. oktober 2004 : proceedings B of the 7th International Multi-Conference Information Society IS 2004, 9-15th October 2004, Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2004, str. 94-97. [COBISS.SI-ID 9125654]

14. VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej, KAČIČ, Zdravko. Creating Slovenian language resources for development of speech-to-speech translation components. V: LINO, Maria Teresa (ur.), XAVIER, Maria Francisca (ur.). Fourth international conference on language resources and evaluation, Lisbon, Portugal, 26th, 27th & 28th May 2004. Proceedings : held in memory of Antonio Zampolli. Paris: European Language Resources Association, 2004, vol. 4, str. 1399-1402. [COBISS.SI-ID 8779286]

15. ŽGANK, Andrej, ROTOVNIK, Tomaž, SEPESY MAUČEC, Mirjam, VERDONIK, Darinka, KITAK, Janez, VLAJ, Damjan, HOZJAN, Vladimir, KAČIČ, Zdravko, HORVAT, Bogomir. Acquisition and annotation of Slovenian broadcast news database. V: LINO, Maria Teresa (ur.), XAVIER, Maria Francisca (ur.). Fourth international conference on language resources and evaluation, Lisbon, Portugal, 26th, 27th & 28th May 2004. Proceedings : held in memory of Antonio Zampolli. Paris: European Language Resources Association, 2004, vol. 6, str. 2103-2106. [COBISS.SI-ID 8777750]

16. VERDONIK, Darinka. Slovenian lexica and corpora in the scope of LC-STAR project. V: HORVAT, Bogomir (ur.), KAČIČ, Zdravko (ur.). Advances in speech technology : proceedings. Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2005, str. 185-193. [COBISS.SI-ID 9768726]

17. ŽGANK, Andrej, VERDONIK, Darinka, ZÖGLING MARKUŠ, Aleksandra, KAČIČ, Zdravko. BNSI Slovenian broadcast news database - speech and text corpus. V: 9th European conference on speech communication and technology, September, 4-8, Lisbon, Portugal. Interspeech Lisboa 2005 : proceedings of the 9th European conference on speech communication and technology, September, 4-8, Lisbon, Portugal, (Eurospeech). Bonn: Universität, Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik, 2005, str. 1537-1540. [COBISS.SI-ID 9820438]

18. VERDONIK, Darinka. Discours markes as attibutes in speech corpora. V: KAČIČ, Zdravko (ur.). Advances in speech technology : proceedings. Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2006, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 10558230]

19. VERDONIK, Darinka. Pragmatically annotated corpora in speech-to-speech translation. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 10. oktober 2006 : proceedings of the 9th International Multiconference Information Society IS 2006, 9th-10th October 2006, Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2006, str. 50-55. [COBISS.SI-ID 10739734]

20. VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej. Are you ready for a call? - Spontaneous conversations in tourism for speech-to-speech translation systems. V: 5th International Conference on Language Resources and Evaluation, Genoa, Italy, 22-28 May, 2006. Proceedings. Paris: European Language Resources Association, 2006, [4] f. [COBISS.SI-ID 10441750]

21. ŽGANK, Andrej, VERDONIK, Darinka, ZÖGLING MARKUŠ, Aleksandra, KAČIČ, Zdravko. SINOD - Slovenian non-native speech database. V: 5th International Conference on Language Resources and Evaluation, Genoa, Italy, 22-28 May, 2006. Proceedings. Paris: European Language Resources Association, 2006, [4] f. [COBISS.SI-ID 10440982]

22. VERDONIK, Darinka. Pragmatic attributes in conversation corpora. V: KAČIČ, Zdravko (ur.). Advances in speech technology : proceedings : Thirteenth International Workshop, Maribor, Slovenia, July 6-7, 2006. Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2007, str. 125-131. [COBISS.SI-ID 11500566]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

23. ROJC, Matej, VERDONIK, Darinka. Uporaba fonetično-morfoloških slovarjev Sllex in LC-STAR pri grafemsko-fonemski pretvorbi tujih imen = Using Sllex and LC-STAR lexica for grapheme-to-phoneme conversion of foreign names. V: JURGEC, Peter (ur.). SloFon 1 : zbornik povzetkov = book of abstracts. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 10380054]

24. ROTOVNIK, Tomaž, SEPESY MAUČEC, Mirjam, VERDONIK, Darinka. Problemi razpoznavanja spontanega govora ob primerih iz govornega korpusa Turdis-1 = Discussing spontaneous speech recognition problems with examples from speech corpus Turdis-1. V: JURGEC, Peter (ur.). SloFon 1 : zbornik povzetkov = book of abstracts. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006, str. 66-67. [COBISS.SI-ID 10380566]

25. ŽGANK, Andrej, VERDONIK, Darinka, ZÖGLING MARKUŠ, Aleksandra, KAČIČ, Zdravko. Razširitev slovenske govorne baze BNSI Brodcast News za izboljšano akustično modeliranje govora = Expanding the Slovenian BNSI Broadcast News speech database for improved acoustic modeling. V: JURGEC, Peter (ur.). SloFon 1 : zbornik povzetkov = book of abstracts. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 10381078]

26. VERDONIK, Darinka. Discourse markers in Slovenian language and their applicability for developing speech-to-speech translation technologies. V: 18th Euro-international systemic functional linguistics conference and workshop, 19th-22th July, 2006, Gorizia. Systemic functional linguistics at the frontier: thresholds and potentialities of SFL as a descriptive theory : [abstracts]. [Gorizia: The University of Triest], 2006, str. 39. [COBISS.SI-ID 10578710]

27. VERDONIK, Darinka. Combining qualitative and quantitative corpus methods to study self-repairs in telephone conversations. V: Data and interpretation in linguistic analysis : book of abstracts. [Saarbrücken: Universität des Saarlandes, 2007], str. 91-93. [COBISS.SI-ID 11530006]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej, KAČIČ, Zdravko. Analiza jezikovnih vprašanj, nastalih pri gradnji SImflexa - oblikoslovnega in glasoslovnega slovarja za slovenski knjižni jezik. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - ena znanost : e-zbornik. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2003, str. 434-443. [COBISS.SI-ID 7855638]

29. VERDONIK, Darinka. Jezikovni viri za strojno simultano prevajanje govora. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : e-knjiga. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2004, str. 675-685. [COBISS.SI-ID 9466902]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

30. VERDONIK, Darinka. LREC'06-Language resources and evaluation conference 2006, Genova, 24.-26. maj 2006. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2006, letn. 51, št. 3/4, str. 144-146. [COBISS.SI-ID 10963990]

31. VERDONIK, Darinka. Vojko Gorjanc: Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit, 2005. 163 str. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2006, letn. 51, št. 3-4, str. 141-143. [COBISS.SI-ID 10960150]

32. VERDONIK, Darinka. 19. evropska konferenca in delavnica iz sistemske funkcijske slovnice, Saarbruecken, 23.-25. julij 2007. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj-avg. 2007, letn. 52, št. 3/4, str. 172-174. [COBISS.SI-ID 35090018]


1.25 Drugi članki ali sestavki

33. VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej, KAČIČ, Zdravko. Analiza jezikovnih vprašanj, nastalih pri gradnji SImflexa - oblikoslovnega in glasoslovnega slovarja za slovenski knjižni jezik = Analysis of linguistic questions arised while building the SImflex - morfological and phonetic. V: KLANJŠEK, Martin (ur.), ZORKO, Andrej (ur.), JEGLIČ, Peter (ur.), NEMEC, Damjan (ur.), ŠETINC, Marko (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - ena znanost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2003, str. 93-94. [COBISS.SI-ID 7855894]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

34. VERDONIK, Darinka. Jezikovni elementi spontanosti v pogovoru, (Zora, 48). Maribor: Slavistično društvo, 2007. 206 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6320-42-9. [COBISS.SI-ID 59024385]


2.08 Doktorska disertacija

35. VERDONIK, Darinka. Analiza diskurza kot podpora sistemom strojnega simultanega prevajanja govora : [doktorska disertacija]. Ljubljana: [D. Verdonik], 2006. 233 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 227346944]


2.09 Magistrsko delo

36. VERDONIK, Darinka. Pragmatični vidik nesporazumov v komunikaciji : magistrsko delo. Maribor: [D. Verdonik], 2003. 107 f. [COBISS.SI-ID 126740736]


2.11 Diplomsko delo

37. VERDONIK, Darinka. Jezik v operacijskem sistemu Windows : pragmatična učinkovitost in stilna oblikovanost : diplomsko delo, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Slovenščina). Maribor: [D. Verdonik], 2000. 97 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10243592]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

38. VERDONIK, Darinka. Language technologies - linguistics in the computer world : ein Gastvortrag am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 15.12.2006. 2006. [COBISS.SI-ID 11008534]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Lektor

39. HORVAT, Bogomir, JENUŠ, Vladimir. Telekomunikacijska tehnika in sistemi. 1. izd. Maribor: Založništvo fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001. XVI, 211 str., ilustr. ISBN 86-435-0442-4. [COBISS.SI-ID 46809857]

40. ROJC, Matej. Časovno in pomnilniško optimalna struktura večjezičnega in poliglotskega sintetizatorja govora - arhitektura s končnimi stroji : doktorska disertacija. Maribor: [M. Rojc], 2003. XXX, 371 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8093462]

41. Zbornik - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Verdonik, Darinka (lektor 2007). Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1998-. ISSN 1408-631X. [COBISS.SI-ID 76210176]Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 164.8.22.63(164.8.22.63)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI