locilec_gumbi.jpg, 705B
locilec_gumbi.jpg, 705B
priljubljene.jpg, 913B Med priljubljene
sitemap.gif, 155B Zemljevid strani
locilec_gumbi.jpg, 705B


NOVICE

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko

Delovno besedilo resolucije je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  Povezava...

Odzivi na resolucijo:

Delo, Književni listi: Povezava...
dr. Simon Krek: Povezava...


KONFERENCE IN SIMPOZIJI

Pravopis, več kot le predpis

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je 3. februarja 2012 potekala zadnja enodnevna letna konferenca projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku. Program je bil v celoti posnet in je dostopen na Videolectures.net, na voljo so tudi gradiva posameznih predavateljev.
Več...

Slavistični kongres 2012

Slavistični kongres 2012 Slavistika v regijah bo v Kopru med 27. in 29. septembrom. Program letošnjega kongresa bosta zaznamovali medkulturnost in meddisciplinarnost, ki sta značilni tudi za koprsko slovenistiko. Zanimali jih bodo sodobni pristopi na področju jezika in književnosti v različnih medkulturnih položajih in pri razvijanju pismenosti v šolski praksi.
 Več...

Jezikovne tehnologije 2012

V sklopu metakonference Informacijska družba – IS 2012, ki bo potekala od 8. do 12. oktobra 2012 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, vabi Slovensko društvo za jezikovne tehnologije na konferenco o jezikovnih tehnologijah. Na konferenci se zberejo raziskovalci, predstavniki podjetij in vladnih organizacij, ki raziskujejo, razvijajo ali uporabljajo jezikovne tehnologije (jezikovne vire, govorne tehnologije, korpusno jezikoslovje, strojno prevajanje, semantični splet, jezikovno modeliranje, zajemanje in luščenje informacij ipd.).
 Več...

Simpozij Obdobja 31

31. mednarodni simpozij Obdobja – Slovenska dramatika bo potekal od 15. do 17. novembra 2012 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vsakoletni tridnevni simpozij Obdobja je zasnovan kot mednarodno znanstveno humanistično srečanje, zato se ga udeležujejo poleg domačih in tujih jezikoslovcev ter literarnih teoretikov tudi strokovnjaki drugih humanističnih ved.
 Več...

Kontakt                                          Na vrh strani

krivulja1.gif, 2,4kB

KNJIGE

Slovenski govorni korpus Gos

Avtorici: dr. Darinka Verdonik in dr. Ana Zwitter Vitez
Leto izdaje: 2011
Monografija predstavlja snovanje, gradnjo in možnosti uporabe prvega referenčnega govornega korpusa, ki vključuje avtentične posnetke govorjene slovenščine.
Več...

Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa

Avtorica: dr. Špela Arhar Holdt
Leto izdaje: 2011
V pričujočem delu so predstavljene možnosti avtomatskega pridobivanja dvodelnih in tridelnih besednih zvez iz oblikoskladenjsko označenega besedilnega korpusa.
Več...

V družbi z jezikom

Avtor: dr. Marko Stabej
Leto izdaje: 2010
Prva knjiga iz zbirke Trojinski konj skozi posamezna poglavja gradi zaokrožen sociolingvistični pogled na zgodovinsko in sodobno podobo slovenske jezikovne situacije, pri čemer razkriva različna stereotipna, ideološko pogojena stališča o jeziku in jezikovne prakse.
Več...

Oprostite, zaspal sem se! (Glagoli s se v slovenščini)

Avtorica: Mojca Tomišić
Leto izdaje: 2011
Monografija dr. Mojce Tomišić z zanimivim naslovom Oprostite, zaspal sem se! (Glagoli s se v slovenščini) izpostavlja zagatnost rabe in dosedanjega jezikovnosistemskega (slovničnega ter slovarskega) umeščanja glagolov s se. Izhodiščni avtoričin historiat prikazuje raznolikost pristopov pri obravnavi tovrstnih glagolov tako v slovničnih opisih od Bohoriča (1584) do Toporišiča (2004) kot v razpravah posameznih sodobnih avtorjev.
Več...

Slovanska podoba Besede

Avtorica: Neža Zajc
Leto izdaje: 2012
Knjiga ob prikazu ozadja vzpostavljanja t. i. slovanske pismenosti, s posebno pozornostjo na soodnosu med besedo in podobo (vsebino in obliko) ter upoštevajoč slovensko-ruske razlikovalnosti, obravnava besedilni in jezikovni dosežek pisateljev Primoža Trubarja in Maksima Greka, katerima je zaradi različnih okoliščin prav jezik s slovansko besedno osnovo v XVI. stoletju predstavljal tudi osebni izraz.
Več...

Slovenski lingvistični atlas 1. Človek – telo, bolezni, družina

Uredila: Jožica Škofic
Leto izdaje: 2011
Uvodna poglavja monografije bralca seznanjajo z zgodovino tega nacionalnega projekta ter z metodologijo komentiranja, interpretiranja in kartiranja zbranih jezikovnih podatkov. Sledijo seznami krajev in zapisovalcev z letnicami zapisov ter seznam v SLA 1 zajetih vprašanj iz pomenskega polja »človek« – telo, bolezni, družina. Uvodno poglavje dopolnjujejo seznam uporabljene jezikoslovne literature, ki omogoča kakovostnejšo orientacijo po predstavljenem narečnem gradivu, narečna karta slovenskega jezika s točkami SLA ter karti o starosti zapisov in strukturi zapisovalcev. Sledi osrednji del monografije, tj. komentarji in pripadajoče jezikovne karte formata A3 z indeksi zbranega narečnega besedja.
Več...

Slovensko tehniško izrazje. Jezikovni priročnik

Avtorja: Andrej Šmalc, Jakob Müller
Leto izdaje: 2011
V knjigi so prikazani modeli in morfemi slovenskega tehniškega izrazotvorja: 200 domačih in 200 prevzetih pripon, predpon in zloženin ter modeli skrajšanih besed: krajšav, kratic, kratičnic, krnov in simbolov. Sistemsko so obdelane fizikalne veličine, kemijski elementi in spojine, biotehnični kultivarji, imena industrijskih izdelkov: strojev, kemikalij, zdravil in polimerov.
Več...

Farmacevtski terminološki slovar

Avtorji: Marjeta Humar, Jelka Šmid Korbar, Aleš Obreza
Leto izdaje: 2011
Farmacevtski terminološki slovar vsebuje okoli 5500 strokovnih izrazov, ki se uporabljajo na različnih področjih farmacije.
Več...

Botanični terminološki slovar

Avtorji: Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič
Leto izdaje: 2011
Botanični terminološki slovar je zasnovan kot normativni slovar, v katerem so botanični termini pojasnjeni z definicijami, navedeni pa so tudi angleški, nemški in latinski oz. latinizirani ustrezniki.
Več...

Jezikovni pripomočki    Korpus FidaPlus
   Evrokorpus
   Slovarji in besedilne zbirke ZRC SAZU
   Jezikovni pripomočki podjetja Amebis
   WebCorp
   British National Corpus
   Hrvaški nacionalni koprus
   Slovarji in drugi viri
   Slovar informatike
   Terminološki slovar
   Razvezani jezik

Revije in literatura
   Jezik in slovstvo
   Slavistična revija
   Jezikoslovni zapiski
   Digitalna knjižnica Slovenije

Društva
   Slavistično društvo Slovenije
   Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Odprtokodni pisrniški programi
   OpenOffice
   Portable OpenOffice
   AbiWord
   Jarte Word Processor
   KOffice (Linux)
   IBM Lotus Symphony
   NeoOffice (MacOS)
   Gnome Office
   OmegaT
   PSPad

Prijatelji

Leilani Sailers
Radio Svarun
Ledinek 


    Domov    Na vrh strani    Kontakt             

    Timarr sistemi - Vse pravice pridržane   Oblikovanje: TS_ikona.jpg, 843B Timarr sistemi Tine Marinšek s.p.