locilec_gumbi.jpg, 705B
locilec_gumbi.jpg, 705B
priljubljene.jpg, 913B Med priljubljene
sitemap.gif, 155B Zemljevid strani
locilec_gumbi.jpg, 705B


PUBLIKACIJE


Članki v revijah

VERDONIK, Darinka. Nesporazumi v komunikaciji. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jan.-feb. 2005, letn. 50, št. 1, str. 51-63.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Mhm, ja, no, dobro, glejte, eee ...: diskurzni označevalci v telefonskih pogovorih. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar.-apr. 2006, letn. 51, št. 2, str. [19]-36.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Popravljanja v spontano tvorjenih izjavah. Slav. rev., apr.-jun. 2006, letn. 54, št. 2, str. [188]-203.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Prispevki kritične analize diskurza k proučevanju rabe jezika. Dialogi (Maribor), 2004, letn. 40, št. 3/4, str. 60-74.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Upravljanje pogovora kot metadiskurzna funkcija. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj-avg. 2007, letn. 52, çt. 3/4, str. [53]-66. [COBISS.SI-ID 11599126]
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka, ŽGANK, Andrej, PISANSKI PETERLIN, Agnes. Diskurzni označevalci v dveh pogovornih žanrih. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], nov.-dec. 2007, letn. 52, št. 6, str. [19]-33.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej, STABEJ, Marko. Annotating discourse markers in spontaneous speech corpora on an example for the Slovenian. Language resources and evaluation, May 2007, vol. 41, no. 2, 147-180 str.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka, ŽGANK, Andrej, PISANSKI PETERLIN, Agnes. The impact of context on discourse marker use in two conversational genres. Discourse studies, 2008, vol. 10, no. 6, str. 759-775, doi:10.1177/1461445608096572
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Between understanding and misunderstanding. J. pragmat.. [Print ed.], Available online 6 October 2009,
doi: 10.1016/j.pragma.2009.09.007.
pdf format, 361B


Prispevki na konferencah

VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej, KALIL, Zdravko, HORVAT, Bogomir. Zasnova in izgradnja oblikoslovnega in glasovnega slovarja za slovenski knjižni jezik. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik konference : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2002, str. 44-48.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej. Jezikovni viri projekta LC-STAR. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik B 7. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS 2004, 9. do 15. oktober 2004 : proceedings B of the 7th International Multi-Conference Information Society IS 2004, 9-15th October 2004, Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2004, str. 24-47, ilustr.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej, KALIL, Zdravko. Creating Slovenian language resources for development of speech-to-speech translation components. V: LINO, Maria Teresa (ur.), XAVIER, Maria Francisca (ur.). Fourth international conference on language resources and evaluation, Lisbon, Portugal, 26th, 27th & 28th May 2004. Proceedings : held in memory of Antonio Zampolli. Paris: European Language Resources Association, 2004, vol. 4, str. 1399-1402.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Pragmatically annotated corpora in speech-to-speech translation. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 10. oktober 2006 : proceedings of the 9th International Multiconference Information Society IS 2006, 9th-10th October 2006, Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2006, str. 50-55.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej. Are you ready for a call? - Spontaneous conversations in tourism for speech-to-speech translation systems. V: 5th International Conference on Language Resources and Evaluation, Genoa, Italy, 22-28 May, 2006. Proceedings. Paris: European Language Resources Association, 2006, [4] f.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Označevanje vrste diskurznih označevalcev. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16. do 17. oktober 2008, : zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, zvezek C : proceedings of the 11th International Multiconference Information Society - IS 2008, volume C, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2008, str. 25-28.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka, ŽGANK, Andrej, PISANSKI PETERLIN, Agnes. Validacija označevanja diskurznih označevalcev v korpusih Turdis-2 in BNSIint. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16. do 17. oktober 2008, : zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, zvezek C : proceedings of the 11th International Multiconference Information Society - IS 2008, volume C, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2008, str. 29-32.
pdf format, 361B


Sestavki v monografijah

VERDONIK, Darinka, ROJC, Matej, KALIL, Zdravko. Analiza jezikovnih vprašanj, nastalih pri gradnji SImflexa - oblikoslovnega in glasoslovnega slovarja za slovenski knjižni jezik. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - ena znanost : e-zbornik. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2003, str. 434-443.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Jezikovni viri za strojno simultano prevajanje govora. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : e-knjiga. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2004, str. 675-685.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Govor in jezikovne tehnologije. V: VITEZ, Primož (ur.). Spisi o govoru, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008, str. 231-240.
pdf format, 361B


Monografije

VERDONIK, Darinka. Analiza diskurza kot podpora sistemom strojnega simultanega prevajanja govora : [doktorska disertacija]. Ljubljana: [D. Verdonik], 2006. 233 f., graf. prikazi, tabele.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Jezikovni elementi spontanosti v pogovoru, (Zora, 48). Maribor: Slavistično društvo, 2007. 206 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6320-42-9. [COBISS.SI-ID 59024385]
pdf format, 361B

Recenzije

VERDONIK, Darinka. LREC'06-Language resources and evaluation conference 2006, Genova, 24.-26. maj 2006. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2006, letn. 51, št. 3/4, str. 144-146.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. Vojko Gorjanc: Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit, 2005. 163 str. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2006, letn. 51, št. 3-4, str. 141-143.
pdf format, 361B

VERDONIK, Darinka. 19. evropska konferenca in delavnica iz sistemske funkcijske slovnice, Saarbruecken, 23.-25. julij 2007. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj-avg. 2007, letn. 52, št. 3/4, str. 172-174.
pdf format, 361B

Jezikovni pripomočki
   Korpus FidaPlus
   Evrokorpus
   Slovarji in besedilne zbirke ZRC SAZU
   Jezikovni pripomočki podjetja Amebis
   WebCorp
   British National Corpus
   Hrvaški nacionalni koprus
   Slovarji in drugi viri
   Slovar informatike
   Terminološki slovar
   Razvezani jezik

Revije in literatura
   Jezik in slovstvo
   Slavistična revija
   Jezikoslovni zapiski
   Digitalna knjižnica Slovenije

Društva
   Slavistično društvo Slovenije
   Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Odprtokodni pisrniški programi
   OpenOffice
   Portable OpenOffice
   AbiWord
   Jarte Word Processor
   KOffice (Linux)
   IBM Lotus Symphony
   NeoOffice (MacOS)
   Gnome Office
   OmegaT
   PSPad

Prijatelji

Leilani Sailers
Radio Svarun
Ledinek


   
    Domov     Na vrh strani     Kontakt              

    Timarr sistemi - Vse pravice pridržane   Oblikovanje: TS_ikona.jpg, 843B Timarr sistemi Tine Marinšek s.p.